Privacyverklaring

MHuisman Advocaten Goes B.V. (hierna ook te noemen: “Huisman Advocaten”) is een kantoor gevestigd te Goes. Wij van Huisman Advocaten vinden het belangrijk om u op een goede en heldere manier te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Huisman Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en uw privacy en draagt zorg voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap MHuisman Advocaten B.V., gevestigd te Goes aan de Van de Spiegelstraat 12 (4461 LL) en ingeschreven in het handelsregister met nummer 22000194 (KvK Middelburg).

 

 1. Welke persoonsgegevens

 

Wij verwerken – ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen – diverse persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer:

 • Algemene/basis gegevens: titel, voor- en achternaam, geslacht, het bedrijf waar u werk en uw functie;
 • Contactgegevens: adres, postcode, (woon)plaats, straat en huisnummer, telefoonnummer, e-mailadres en uw faxnummer;
 • Andere persoonsgegevens: geboortedatum, BSN-nummer (indien er een toevoeging aangevraagd wordt), nationaliteit, huwelijkse staat;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsgegevens: KvK-nummer;
 • Overig: andere informatie die wij van u ontvangen, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Gegevens via de website: IP-adres.

 

 1. Verkrijgen van uw persoonsgegevens

 

Wij zullen de persoonsgegevens in de meeste gevallen van u zelf ontvangen, bijvoorbeeld als u ons opdracht geeft voor het verlenen van juridische dienstverlening, u aan ons een sollicitatie stuurt of in het kader daarvan informatie aan ons verschaft, u onze website bezoekt of een formulier invult op onze website, u de informatie zelf aan ons overhandigt ofwel informatie die wij verkrijgen uit hoofde van (telefoon) gesprekken of e-mailcontact met u. Voorts kunnen wij persoonsgegevens op een andere dan de hiervoor beschreven wijze verkrijgen, zoals van een wederpartij, uit de Kamer van Koophandel, (openbare) registers of andere openbare bronnen en/of websites.

 

 1. Grondslag en doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

 

Persoonsgegevens zijn voor ons nodig om de best mogelijk dienstverlening en samenwerking te kunnen bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen:

 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van verkregen toestemming van u;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang.

 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening: wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de opdracht die u aan ons gegeven hebt (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een toevoeging), het verlenen van juridisch advies, bemiddeling, het voeren van gerechtelijke procedures, onderhandeling met andere partijen, kennisoverdracht, facturatie).
 • Nakoming wettelijke verplichtingen en/of andere regelgeving (gedragsregels): Huisman Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of andere regelgeving die gelden voor advocaten, zoals identificatie, de controle van uw gegevens, archivering/administratie, bewaartermijnen en/of in het geval van een WSNP-/faillissementsdossier.
 • Communicatie- en marketingdoeleinden: om onze relatie met u te onderhouden kunnen wij u benaderen voor relevante informatie, publicaties of uitnodigingen (bijvoorbeeld voor een seminar).
 • Website: op de website kunt u een vraag stellen aan onze advocaten, wij vragen om uw persoonsgegevens zodat wij in staat zijn om de vraag juist te beantwoorden. Ook dienen wij te onderzoeken of er geen tegenstrijd belang is. Tot slot voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de vraag die u aan ons stelt.
 • Deelname events/seminars: wij vragen bij de aanmelding om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken die gegevens om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het event/de seminar, registratie van uw deelname en/of eventueel om u een deelnamebewijs toe te sturen. Ook gebruiken wij die gegevens om u in de toekomst wederom uit te nodigen voor een nieuw event/seminar.
 • Tevredenheid: Wij stellen uw mening op prijs! Indien wij de opdracht hebben uitgevoerd kunnen wij u mogelijk uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook in het kader van een seminar kunnen wij u mogelijk een uitnodiging sturen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.
 • Sollicitaties: om een sollicitatie te kunnen behandelen zullen wij om persoonsgegevens vragen. De gegevens die u met ons deelt, persoonlijk, per e-mail, middels de website en/of telefonisch bewaren wij in ieder geval gedurende de sollicitatieperiode en tot vier weken na afloop van de procedure. Wij zullen u vragen of wij de gegevens langer mogen bewaren, om u mogelijk in de toekomst te benaderen voor een vacature.
 • Klachten en geschillen: Huisman Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en wij hebben een interne klachtenregeling. Wij zullen u in het kader van klachten en geschillen vragen om persoonsgegevens, om uw klacht en/of geschil juist te kunnen afhandelen.

 

 1. Delen van persoonsgegevens

 

Huisman Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat nodig is voor één van de hieronder vier genoemde doelen. Het delen van uw persoonsgegevens kan voorkomen in de onderstaande gevallen:

 

 • In het kader van de juridische dienstverlening, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure (de gegevens worden dan gedeeld met de rechtbank en eventueel met de wederpartij);
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals melding bij een toezichthouder of registratie in het Kadaster;
 • Met externe partijen, bijvoorbeeld met een ICT-dienstverlener ofwel een deurwaarder.
 • Overige derden, bijvoorbeeld met partijen die betrokken zijn bij het organiseren van een seminar en wij uw naam door moeten geven.

 

Wij sluiten – indien vereist – een verwerkersovereenkomst met derden om uw privacy te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Advocaten in beginsel niet doorgegeven aan landen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Als een externe leverancier persoonsgegevens verwerkt en gevestigd is buiten de EU, zal Huisman Advocaten een overeenkomst sluiten met die partij om uw privacy te waarborgen.

 

 1. Bewaartermijn

 

Huisman Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn en/of een andere bewaartermijn bijvoorbeeld op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

 

 1. Beveiliging

 

Huisman Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Indien u aanwijzingen heeft dat er sprake is van misbruik, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via 0113-211640 of middels infogoes@huismanadvocaten.nl.

 

 1. Uw rechten

 

 • Recht op informatie: u heeft het recht om de informatie die in deze privacyverklaring is opgenomen te ontvangen van Huisman Advocaten;

 

 • Recht op inzage: u kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen). U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld ons professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Recht op rectificatie of verbetering: indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u ons verzoeken de gegevens te rectificeren ofwel te verbeteren/aan te vullen;

 

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken de gegevens te verwijderen (of feitelijke gegevens af te schermen), u dient er wel rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

 

 • Recht op verzet: u heeft het recht bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hier geldt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;

 

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

 

 • Recht op profiling: u kunt bezwaar maken tegen profiling;

 

 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;

 

 • Het recht om uw gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Huisman Advocaten kan voorwaarden stellen alvorens een verzoek zoals hierboven bedoeld uit te voeren. Wij zullen mogelijk vragen om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer, teneinde zeker te weten dat wij gegevens verstrekken ofwel uitvoering geven aan een verzoek aan/voor de juiste persoon.

 

 1. Social Media

 

Huisman Advocaten maakt gebruik van Facebook en LinkedIn, op de website van Huisman Advocaten is er ook een link geplaatst naar de website van Facebook en LinkedIn. Huisman Advocaten wil u er op wijzen dat er slechts links geplaatst zijn naar de website, Huisman Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via die (en andere derde) partijen. Het gebruik van dergelijke media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

 1. Cookies

 

Huisman Advocaten maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen, dat kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Huisman Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door Huisman Advocaten niet verkocht aan derden. Huisman Advocaten maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Zij maakt slechts gebruik van cookies die het gebruiksgemak van de website vergroten en zij maakt gebruik van cookies van Google Analytics.

Google Analytics: de cookies: “_ga”,“_gat” en ‘_gid” om algemene bezoekgegevens bij te houden, zoals de meest bezochte pagina’s (het betreffen Analytic cookies). Google kan de informatie slechts aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht ofwel voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Het doel is om de website en de gepresenteerde informatie van Huisman Advocaten te optimaliseren. Door gebruik te maken van de website van Huisman Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op een wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Huisman Advocaten maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet.

 

Voorts maakt Huisman Advocaten gebruik van de cookie “has_js” (sessiecookie/functionele cookie) die cookie kijkt of u Javascript heeft. Dit is een sessiecookie die direct na uw bezoek aan de website weer van uw computer verwijderd wordt.

 

Eveneens kunnen er cookies bij u worden geplaatst indien u klikt op een button en/of link, zoals de link naar Facebook. Huisman Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

 1. Aanpassing privacyverklaring

 

Huisman Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.huismanadvocaten.nl)!

 

 1. Contact

 

Mocht u nog nadere informatie willen, vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: