Algemene Voorwaarden

Per 8 juli 2021

 

Algemene Voorwaarden MHuismanAdvocaten Goes B.V., gevestigd te Goes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 22000194.

 

Artikel 1: Huisman Advocaten

MHuismanAdvocaten Goes B.V., hierna te noemen ‘de Vennootschap’ is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Goes, met als doel de uitvoering van de praktijk van advocaat in de meest ruime zin. De Vennootschap handelt ook onder de naam Huisman Advocaten. Ook alle uitingen c.q. (rechts)handelingen onder de handelsnaam zijn uitsluitend toe te rekenen aan de Vennootschap.

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle door de Vennootschap gesloten overeenkomsten van opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

b. Als contractspartij van opdrachtgever geldt de Vennootschap.

c. Deze voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3: De overeenkomst

a. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap.

b. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de Vennootschap is aanvaard.

c. De Vennootschap is gerechtigd om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten laat uitvoeren of zo nodig met inschakeling van derden.

d. De Vennootschap zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 4: Betaling

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het tarief kan per advocaat verschillen, mede afhankelijk van leeftijd/ervaring en de mate waarin de betreffende advocaat gespecialiseerd is of speciale vaardigheden in het betreffende gebied bezit. Indien meer dan één advocaat werkzaam is in een dossier kunnen dienovereenkomstig verschillende tarieven worden gehanteerd. De Vennootschap is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de Vennootschap gehanteerde standaard uurtarief.

b. De Vennootschap is (telkens) gerechtigd een voorschot te verlangen (alvorens zij haar werkzaamheden een aanvang laat nemen). Een door de Vennootschap ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

c. Betaling van de door de Vennootschap aan de opdrachtgever gezonden declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente, alsmede de kosten die de Vennootschap maakt tot verkrijging van voldoening van haar vordering buiten rechte, welke kosten 15% bedragen van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150, – (evt. te vermeerderen met BTW).

d. De Vennootschap heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling van een declaratie (ook in toevoegingzaken) achterwege blijft.

e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

Artikel 6: WWFT en AVG

Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is de Vennootschap verplicht de identiteit van de opdrachtgever te controleren en bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt (en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op de website van de Vennootschap is een privacyverklaring gepubliceerd.

Artikel 7: Kring van betrokkenen

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de advocaten, secretaresses, en/of curatoren verbonden aan de Vennootschap, dan wel door de Vennootschap ingeschakeld, de bestuurders van de Vennootschap, alsmede de (middellijke) aandeelhouders en van al diegenen die voor de Vennootschap, al dan niet in loondienst, werkzaam zijn of waren, alsmede hun (eventuele) erfgenamen.

Artikel 8: Derdenrekening en ontvangen gelden

De Vennootschap zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen, volgens de regels opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, door haar Stichting Beheer Derdengelden. De ondertekening van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever tevens onmiddellijke toestemming de door de Vennootschap en/of de door de Stichting Beheer Derdengelden ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan de Vennootschap is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen is de Vennootschap en/of de Stichting Beheer Derdengelden geen rente verschuldigd over de gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen, daarna is de rente verschuldigd die door de bank op de betreffende rekening wordt vergoed. Op daarvan afwijkende tarieven kan alleen aanspraak worden gemaakt indien met de opdrachtgever schriftelijk vooraf andere voorzieningen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het openen van een speciale (deposito)rekening, in welke gevallen de daaraan verbonden kosten onmiddellijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht dan wel mogen worden verrekend met het aan opdrachtgever toekomende bedrag.

Artikel 9: Geschillen

De opdrachtgever dient zijn bezwaren eerst voor te leggen aan de interne klachtenfunctionaris. Mocht na overleg geen bevredigende oplossing zijn bereikt, dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen ook kunnen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarbinnen het kantoor van de Vennootschap, waar de zaak is of wordt behandeld, is gevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 8 juli 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

2008

 

Algemene Voorwaarden MHuismanAdvocaten Goes B.V., gevestigd te Goes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg onder nr. 22000194.

Artikel I
MHuismanAdvocaten Goes B.V., hierna te noemen de Vennootschap is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Goes, met als doel de uitvoering van de praktijk van advocaat en procureur in de meest ruime zin. De Vennootschap handelt ook onder de naam Huisman Advocaten. Ook alle uitingen c.q. (rechts)handelingen onder de handelsnaam zijn uitsluitend toe te rekenen aan de Vennootschap.

Artikel II          Toepasselijkheid
a.       Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle door de Vennootschap gesloten overeenkomsten van opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b.       Als contractspartij van opdrachtgever geldt de Vennootschap.

c.       Deze voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel III         Opdracht
a.       Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap.

b.       Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de Vennootschap schriftelijk of ondubbelzinnig anderszins is aanvaard.

c.       De Vennootschap is gerechtigd om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aan de Vennootschap verbonden advocaten, bestuurders – als natuurlijke dan wel rechtspersoon – van de besloten vennootschap en personeelsleden te laten uitvoeren, zonodig met inschakeling van hulppersonen en derden.

d.       De Vennootschap zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel IV         Declaratie
a.       Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het tarief kan per advocaat verschillen, mede afhankelijk van leeftijd/ervaring en de mate waarin de betreffende advocaat gespecialiseerd is of speciale vaardigheden in het betreffende gebied bezit. Indien meer dan één advocaat werkzaam is in een dossier kunnen dienovereenkomstig verschillende tarieven worden gehanteerd. De Vennootschap is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de Vennootschap gehanteerde standaard uurtarief.

b.       De Vennootschap is gerechtigd een voorschot te verlangen, alvorens zij haar werkzaamheden een aanvang laat nemen. Een door de Vennootschap ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

c.       Betaling van de door de Vennootschap aan de opdrachtgever gezonden declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsmede de kosten die de Vennootschap maakt tot verkrijging van voldoening van haar vordering buiten rechte, welke kosten 15% bedragen van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150, – (evt. te vermeerderen met BTW).

Artikel V          Aansprakelijkheid
a.       Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-aansprakelijk-heidsverzekering(en) aanspraak bestaat, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Desgewenst worden over de dekking van de door de Vennootschap gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) inlichtingen verschaft.

b.       Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Vennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 45.000,-.

c.       Bij het inschakelen van derden door de Vennootschap zal zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De Vennootschap is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van voornoemde derden. De Vennootschap is voorts gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel VI         Derden
De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen alle aanspraken van derden (inclusief de door de Vennootschap in verband daarmee te maken kosten), die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel VII        Verzenden informatie
Indien door of op verzoek van de opdrachtgever informatie anders dan per post wordt verzonden geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever. De vertrouwelijkheid van de aldus verzonden informatie wordt door de Vennootschap dan ook niet gegarandeerd.

Artikel VIII       Kring van betrokkenen
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de advocaten en/of procureurs verbonden aan de Vennootschap, dan wel door de Vennootschap ingeschakeld, de bestuurders van de Vennootschap, alsmede de (middellijke) aandeelhouders en van al diegenen die voor de Vennootschap, al dan niet in loondienst, werkzaam zijn of waren, alsmede hun (eventuele) erfgenamen.

Artikel IX         Termijn
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de Vennootschap in verband met door de Vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen twaalf maanden na het tijdstip waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde rechten en bevoegdheden.

Artikel X          Derdenrekening en ontvangen gelden

De Vennootschap zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen, volgens de regels opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, door haar Stichting Beheer Derdengelden. De ondertekening van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever tevens onmiddellijke toestemming de door de Vennootschap en/of de door de Stichting Beheer Derdengelden ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan de Vennootschap is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen is de Vennootschap en/of de Stichting Beheer Derdengelden geen rente verschuldigd over de gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen, daarna is de rente verschuldigd die door de bank op de betreffende rekening wordt vergoed. Op daarvan afwijkende tarieven kan alleen aanspraak worden gemaakt indien met de opdrachtgever schriftelijk vooraf andere voorzieningen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld het openen van een speciale (deposito)rekening, in welke gevallen de daaraan verbonden kosten onmiddellijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht dan wel mogen worden verrekend met het aan opdrachtgever toekomende bedrag.

Artikel XI         Geschillen
De opdrachtgever dient zijn bezwaren eerst voor te leggen aan de interne klachtenfunctionaris. Mocht na overleg geen bevredigende oplossing zijn bereikt, dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen ook kunnen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarbinnen het kantoor van de Vennootschap, waar de zaak is of wordt behandeld, is gevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg onder nummer: 22000194.

Middelburg, 20-10-2008