Home

Euro-Z Holding B.V.

Datum uitspraak: 
25-02-2015
Faillissementsnummer: 
F.02.15.118
Rechtbank: 
Zeeland-West-Brabant
Rechter-commissaris: 
mr. I.C. de Prenger-de Kwant
Curator: 
mr. M.L. Huisman